خدایا به امید تو http://loveiranlove.mihanblog.com 2018-10-17T12:24:17+01:00 text/html 2018-10-17T07:45:56+01:00 loveiranlove.mihanblog.com مهدی ایرانی عکس/ روزنامه‌های ورزشی چهارشنبه ۲۵ مهر http://loveiranlove.mihanblog.com/post/2706 <div><img src="https://cdn.mashreghnews.ir/d/2018/10/17/4/2365934.jpg" alt="" class="" title="" width="455" height="329"><img src="https://cdn.mashreghnews.ir/d/2018/10/17/4/2365932.jpg" alt="" class="" title="" width="460" height="317"></div><div><img src="https://cdn.mashreghnews.ir/d/2018/10/17/4/2366067.jpg" alt="" class="" title="" width="457" height="322"></div><br> text/html 2018-10-17T06:37:40+01:00 loveiranlove.mihanblog.com مهدی ایرانی عکس/ صفحه نخست روزنامه‌های چهارشنبه ۲۵مهر http://loveiranlove.mihanblog.com/post/2705 <div><img src="https://cdn.mashreghnews.ir/d/2018/10/17/4/2365926.jpg" alt=" کیهان: تجویز خودتحریمی! برای همکاری با FATF " class="" title=" کیهان: تجویز خودتحریمی! برای همکاری با FATF " width="458" height="329"><img src="https://cdn.mashreghnews.ir/d/2018/10/17/4/2365925.jpg" alt=" وطن امروز: بی‌خوابی برای فجر " class="" title=" وطن امروز: بی‌خوابی برای فجر " width="453" height="299"></div><div><img src="https://cdn.mashreghnews.ir/d/2018/10/17/4/2365922.jpg" alt=" جوان: ورود بینوایان ممنوع! " class="" title=" جوان: ورود بینوایان ممنوع! " width="442" height="312"></div><br> text/html 2018-10-16T11:36:10+01:00 loveiranlove.mihanblog.com مهدی ایرانی عکس/ روزنامه‌های ورزشی سه‌شنبه ۲۴ مهر http://loveiranlove.mihanblog.com/post/2704 <div><img src="https://cdn.mashreghnews.ir/d/2018/10/16/4/2365011.jpg" alt="" class="" title="" width="461" height="480"><img src="https://cdn.mashreghnews.ir/d/2018/10/16/4/2365009.jpg" alt="" class="" title="" width="454" height="330"></div><div><img src="https://cdn.mashreghnews.ir/d/2018/10/16/4/2365015.jpg" alt="" class="" title="" width="445" height="272"></div><br> text/html 2018-10-16T10:31:38+01:00 loveiranlove.mihanblog.com مهدی ایرانی عکس/ صفحه نخست روزنامه‌های سه‌شنبه ۲۴مهر http://loveiranlove.mihanblog.com/post/2703 <div><img src="https://cdn.mashreghnews.ir/d/2018/10/16/4/2364989.jpg" alt=" اطلاعات: رئیس جمهوری: دولت طرح‌های گسترده برای مقابله با تهاجم اقتصادی دارد" class="" title=" اطلاعات: رئیس جمهوری: دولت طرح‌های گسترده برای مقابله با تهاجم اقتصادی دارد" width="453" height="316"><img src="https://cdn.mashreghnews.ir/d/2018/10/16/4/2364997.jpg" alt="صدای اصلاحات: جلسه مخفی اقتصاددانان با رئیس جمهور!" class="" title="صدای اصلاحات: جلسه مخفی اقتصاددانان با رئیس جمهور!" width="453" height="342"></div><div><img src="https://cdn.mashreghnews.ir/d/2018/10/16/4/2364987.jpg" alt=" تجارت: ضرورت بازنگری سیاست‌های مالیاتی در شرایط تحریم" class="" title=" تجارت: ضرورت بازنگری سیاست‌های مالیاتی در شرایط تحریم" width="454" height="354"></div><br> text/html 2018-10-14T10:55:53+01:00 loveiranlove.mihanblog.com مهدی ایرانی عکس/ جشنواره رنگ‌ها در چین http://loveiranlove.mihanblog.com/post/2702 <div class="item-summary"> <p class="summary introtext" itemprop="description">این تصاویر زیبا از درختان رنگارنگ فصل پاییز در استان جیانگسو چین به ثبت رسیده است.</p></div> <div class="item-body"> <div itemprop="articleBody" class="item-text"><div class="gallery"> <figure> <img src="https://cdn.mashreghnews.ir/d/2018/10/14/4/2363212.jpg" alt="" class="" title="" width="405" height="269"> <figcaption></figcaption> </figure> <figure> <img src="https://cdn.mashreghnews.ir/d/2018/10/14/4/2363215.jpg" alt="" class="" title="" width="400" height="266"> <figcaption></figcaption> </figure> <figure> <img src="https://cdn.mashreghnews.ir/d/2018/10/14/4/2363213.jpg" alt="" class="" title="" width="399" height="249"> <figcaption></figcaption> </figure> <figure> <img src="https://cdn.mashreghnews.ir/d/2018/10/14/4/2363214.jpg" alt="" class="" title="" width="396" height="263"></figure></div></div></div> text/html 2018-10-14T06:20:54+01:00 loveiranlove.mihanblog.com مهدی ایرانی عکس/ روزنامه‌های ورزشی یکشنبه ۲۲ مهر http://loveiranlove.mihanblog.com/post/2701 <div><img src="https://cdn.mashreghnews.ir/d/2018/10/14/4/2363157.jpg" alt="" class="" title="" width="459" height="324"><img src="https://cdn.mashreghnews.ir/d/2018/10/14/4/2363156.jpg" alt="" class="" title="" width="456" height="332"></div><div><img src="https://cdn.mashreghnews.ir/d/2018/10/14/4/2363161.jpg" alt="" class="" title="" width="457" height="321"></div><br> text/html 2018-10-14T06:02:03+01:00 loveiranlove.mihanblog.com مهدی ایرانی عکس/ صفحه نخست روزنامه‌های یکشنبه ۲۲مهر http://loveiranlove.mihanblog.com/post/2700 <div><img src="https://cdn.mashreghnews.ir/d/2018/10/14/4/2363146.jpg" alt=" جوان: خردشدن مصرف کننده زیر چرخ مافیای توزیع" class="" title=" جوان: خردشدن مصرف کننده زیر چرخ مافیای توزیع" width="467" height="331"><img src="https://cdn.mashreghnews.ir/d/2018/10/14/4/2363134.jpg" alt=" دنیای اقتصاد: ۶پیش شرط مداخله ارزی" class="" title=" دنیای اقتصاد: ۶پیش شرط مداخله ارزی" width="452" height="309"></div><div><img src="https://cdn.mashreghnews.ir/d/2018/10/14/4/2363127.jpg" alt=" ابرار اقتصادی: بنزین تا پایان سال گران نمی‌شود" class="" title=" ابرار اقتصادی: بنزین تا پایان سال گران نمی‌شود" width="452" height="341"></div><br> text/html 2018-10-13T05:29:01+01:00 loveiranlove.mihanblog.com مهدی ایرانی عکس/ روزنامه‌های ورزشی شنبه ۲۱ مهر http://loveiranlove.mihanblog.com/post/2699 <div><img src="https://cdn.mashreghnews.ir/d/2018/10/13/4/2362480.jpg" alt="" class="" title="" width="457" height="327"><img src="https://cdn.mashreghnews.ir/d/2018/10/13/4/2362478.jpg" alt="" class="" title="" width="459" height="320"></div><div><img src="https://cdn.mashreghnews.ir/d/2018/10/13/4/2362479.jpg" alt="" class="" title="" width="459" height="516"></div><br> text/html 2018-10-13T04:36:32+01:00 loveiranlove.mihanblog.com مهدی ایرانی عکس/ صفحه نخست روزنامه‌های شنبه 21مهر http://loveiranlove.mihanblog.com/post/2698 <div><img src="https://cdn.mashreghnews.ir/d/2018/10/13/4/2362476.jpg" alt="" class="" title="" width="456" height="325"><img src="https://cdn.mashreghnews.ir/d/2018/10/13/4/2362473.jpg" alt="" class="" title="" width="447" height="324"></div><div><img src="https://cdn.mashreghnews.ir/d/2018/10/13/4/2362470.jpg" alt="" class="" title="" width="464" height="330"></div><br> text/html 2018-10-10T09:18:24+01:00 loveiranlove.mihanblog.com مهدی ایرانی عکس/ روزنامه‌های ورزشی چهارشنبه ۱۸ مهر http://loveiranlove.mihanblog.com/post/2697 <div><img src="https://cdn.mashreghnews.ir/d/2018/10/10/4/2360750.jpg" alt="" class="" title="" width="459" height="333"><img src="https://cdn.mashreghnews.ir/d/2018/10/10/4/2360749.jpg" alt="" class="" title="" width="454" height="288"></div><div><img src="https://cdn.mashreghnews.ir/d/2018/10/10/4/2360753.jpg" alt="" class="" title="" width="444" height="278"></div><br> text/html 2018-10-10T06:29:55+01:00 loveiranlove.mihanblog.com مهدی ایرانی عکس/ صفحه نخست روزنامه‌های چهارشنبه ۱۸مهر http://loveiranlove.mihanblog.com/post/2696 <div><img src="https://cdn.mashreghnews.ir/d/2018/10/10/4/2360725.jpg" alt=" همشهری: چه کسی خواستار دلار گران است؟ " class="" title=" همشهری: چه کسی خواستار دلار گران است؟ " width="460" height="327"><img src="https://cdn.mashreghnews.ir/d/2018/10/10/4/2360729.jpg" alt=" آفتاب: بی‌دنیا شدیم" class="" title=" آفتاب: بی‌دنیا شدیم" width="449" height="322"></div><div><img src="https://cdn.mashreghnews.ir/d/2018/10/10/4/2360731.jpg" alt=" کلید: ۴۰سال دویدن برای خانه‌دار شدن!" class="" title=" کلید: ۴۰سال دویدن برای خانه‌دار شدن!" width="440" height="313"></div><div><img src="https://cdn.mashreghnews.ir/d/2018/10/10/4/2360722.jpg" alt=" همدلی: بروکسل در سایه تهران" class="" title=" همدلی: بروکسل در سایه تهران" width="461" height="329"></div><br> text/html 2018-10-09T05:36:18+01:00 loveiranlove.mihanblog.com مهدی ایرانی عکس/ روزنامه‌های ورزشی سه‌شنبه ۱۷ مهر http://loveiranlove.mihanblog.com/post/2695 <div><img src="https://cdn.mashreghnews.ir/d/2018/10/09/4/2360049.jpg" alt="" class="" title="" width="456" height="320"><img src="https://cdn.mashreghnews.ir/d/2018/10/09/4/2360048.jpg" alt="" class="" title="" width="458" height="323"></div><div><img src="https://cdn.mashreghnews.ir/d/2018/10/09/4/2360051.jpg" alt="" class="" title="" width="453" height="310"></div><br> text/html 2018-10-09T04:39:06+01:00 loveiranlove.mihanblog.com مهدی ایرانی عکس/ صفحه نخست روزنامه‌های سه‌شنبه ۱۷مهر http://loveiranlove.mihanblog.com/post/2694 <div><img src="https://cdn.mashreghnews.ir/d/2018/10/09/4/2360037.jpg" alt=" کیهان: آن از برجام، این هم از FATF بهانه بعدی چیست؟! " class="" title=" کیهان: آن از برجام، این هم از FATF بهانه بعدی چیست؟! " width="461" height="333"><img src="https://cdn.mashreghnews.ir/d/2018/10/09/4/2360042.jpg" alt=" قدس: واکنش کند بازار به کاهش قیمت دلار " class="" title=" قدس: واکنش کند بازار به کاهش قیمت دلار " width="456" height="332"></div><div><img src="https://cdn.mashreghnews.ir/d/2018/10/09/4/2360031.jpg" alt=" همشهری: تصمیم اورژانسی برای تامین دارو" class="" title=" همشهری: تصمیم اورژانسی برای تامین دارو" width="453" height="324"></div><br> text/html 2018-10-07T04:43:36+01:00 loveiranlove.mihanblog.com مهدی ایرانی عکس/ روزنامه‌های ورزشی یکشنبه ۱۵ مهر http://loveiranlove.mihanblog.com/post/2693 <div><img src="https://cdn.mashreghnews.ir/d/2018/10/07/4/2358539.jpg" alt="" class="" title="" width="459" height="331"><img src="https://cdn.mashreghnews.ir/d/2018/10/07/4/2358542.jpg" alt="" class="" title="" width="458" height="316"></div><div><img src="https://cdn.mashreghnews.ir/d/2018/10/07/4/2358543.jpg" alt="" class="" title="" width="450" height="286"></div><br> text/html 2018-10-07T04:41:19+01:00 loveiranlove.mihanblog.com مهدی ایرانی اگر هنوز FATF را خیانت نمی‌دانید این گزارش را بخوانید http://loveiranlove.mihanblog.com/post/2692 <div class="item-summary"> <figure class="item-img"> <img src="https://cdn.mashreghnews.ir/d/2018/09/26/2/2351674.jpg" alt="FATF نمایه" itemprop="image" class="" title=" اگر هنوز FATF را خیانت نمی‌دانید این گزارش را بخوانید "> </figure> <p class="summary introtext" itemprop="description">بزک‌کنندگان FATF با حمله به منتقدان، هر فردی را که با پیوستن به این سازمان مافیایی مخالف است، «مدافع پولشویی» و «مدافع قاچاق» و «مخالف شفافیت» و «جماعتی که ریگی به کفش دارد» معرفی می‌کند.</p></div> <div class="item-body"> <div itemprop="articleBody" class="item-text"><p><span style="color:#FF0000">به گزارش مشرق</span>، امروز(یکشنبه)<strong> لایحه الحاق ایران</strong> به کنوانسیون مقابله با <strong>تامین مالی تروریسم</strong> (<strong>CFT</strong>) در صحن علنی مجلس مورد بررسی و رای‌گیری قرار می‌گیرد.</p> <p><br> لایحه مذکور چهارمین لایحه درخواستی کارگروه ویژه اقدام مالی (<strong>FATF</strong>) از ایران است. با توجه به اختلاف نظر فراوان درباره این موضوع و بخصوص عدم تعیین تکلیف مذاکرات با اروپا، نمایندگان مجلس در جلسه ۲۰‌خردادماه، بررسی این لایحه را دو ماه مسکوت گذاشته بودند.</p></div></div>